ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

There are no translations available.

В съответствие с Индикативния график за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2013 година с решение на Управителния съвет  на МИГ-Тунджа  от проведено на 09.04.2013 година заседание  предстои да бъдат обявени следните открити процедури за конкурентен избор на проекти с определен срок за  кандидатстване по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа:   

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ


В съответствие с Индикативния график за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2013 година с решение на Управителния съвет  на МИГ-Тунджа  от проведено на 09.04.2013 година заседание  предстои да бъдат обявени следните открити процедури за конкурентен избор на проекти с определен срок за  кандидатстване по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа:    

Реф. № РД50-141/121/2013/1

Прием на Заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегията за месно развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015)

Срок на прием на заявления: от 26 април 2013 до 23 май 2013

Цели на мярката: Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти; да подобри опазването на околната среда.                                               
Допустими кандидати: Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., съгласно изискванията на Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” от ПРСР 2007 – 2013; признати организации на производители.                                                                                                                                           
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ : 170 000 лева

Реф. № РД50-141/321/2013/1
Прием на Заявления за подпомагане по мярка 321 „Основи услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за месно развитие на  МИГ-Тунджа (2011-2015)


Срок на прием на Заявления:  от 26 април 2013 до 23 май 2013


Цели на мярката: Да се подобри достъпът на населението до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги; Да се подобри достъпът на населението до социални услуги; Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии.
Допустими кандидати: Община Тунджа; Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел( ЗЮЛНЦ); Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ).
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ : 100 000 лева.

Last Updated (Tuesday, 16 April 2013 16:41)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
364920
TodayToday68
YesterdayYesterday343
This WeekThis Week411
This MonthThis Month68
All DaysAll Days364920