МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

Местна инициативна група – Тунджа усрешно приключва работата по реализацията на проект „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на ЮИ България”. Проектът се изпълнява по договор № РД-50-96/23.05.2014 г на МИГ-Тунджа с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньори на МИГ-Тунджа по реализацията на проекта са МИГ-Средец, МИГ-Карнобат и МИГ-Харманли. Проектът има подготвителен характер, като целта му е разработването на съвместен проект за вътрешнотериториално сътрудничество, насочен към стимулиране на туризма и популяризиране на местните производства в селските райони, обхванати от територията на местните инициативни групи - партньори по проекта. Проектът стартира с встъпителна работна среща на партниращите МИГ, проведена на 20.06.2014 г. в община Тунджа. На срещата бяха уточнени основните ангажименти на партньорите и съгласуван график за изпълнение на дейностите по проекта.   Проведено бе проучване и анализ на туристическия потенциал на територията на партниращите МИГ и извършено проектирането на десет съоръжения от поддържаща туристическа инфраструктура – четири за територията на МИГ-Тунджа и по две за териториите на МИГ-Средец, МИГ-Карнобат и МИГ-Харманли. Стъпвайки на резултатите от проучването, четирите местни инициативни групи   подготвиха съвместен проект за вътрешнотериториално сътрудничество, насочен към създаването на клъстър за развитието на селския и еко туризъм в Югоизточна България. Диверсификацията на икономическите дейности е едно от направленията, по които Програмата за развитие на селските райони и в частност подхода ЛИДЕР подпомагат развитието на селските райони у нас. От тази гледна точка развитието на селския и еко туризъм е основен приоритет в разнообразяването на местната икономика на териториите на общините Тунджа, Средец, Карнобат и Харманли , който може да бъде реализиран чрез Местните инициативни групи, работеще в тези общини. Туристически пазар на териториите на МИГсе формира на основата на техния ландшафт, начина на живот, традициите и обичаите на местните общности. Развитието на този вид пазар изисква, от една страна, обществена нагласа и управленски решения, ориентирани към интегрирането на икономически дейности (изкуство, занаяти, туристически услуги и   индустрия, селско стопанство и т.н.) и, от друга страна, териториално и туристическо развитие посредством разглеждането на даденостите като туристически продукт за предлагане със свой собствен бранд. Създаването на туристически клъстър ще обедини усилията и ресурсите на институциите и икономическите субекти, работещи в областта на туризма за съхранението и развитието на природните дадености, културно-историческото наследство, традициите, обичаите и занаятите, тяхното икономизиране и формирането на специфична идентичност на ЛИДЕР териториите, свързана с развитието на различни алтернативни форми на туризъм. Планирано е на 19 септември 2014 година да бъде проведена заключителна среща на партньорите по проекта, на която ще бъде подписано партньорското споразумение за неговото изпълнение.

Тази публикация е   изготвена  с финансовата подкрепа на Европейския съюз - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони, в изпълнение на Договор № РД-50- 896/23.05.2014 на МИГ – Тунджа с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, финансиран по мярка 421„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”  на ПРСР 2007-2013.

Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашия орган на ПРСР.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
149292
TodayToday119
YesterdayYesterday133
This WeekThis Week587
This MonthThis Month2399
All DaysAll Days149292