ПРОВЕДОХА СЕ РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ –ТУНДЖА

На 23 март 2016 година  в  конферентната зала  на „Младежки Лидер Център”, разположен  в НЧ „Просвета-1936”- с. Дражево и   на 24 март  2016 година  в заседателната зала  на „Симпа Агри” ЕООД – с. Кукорево,  се проведоха  работни срещи за консултиране  подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа за периода до 2020 година. Срещите са организирани в рамките на изпълнение на проект за подготвителни дейности на МИГ-Тунджа   №  19-19-1-01-34  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и  се проведоха под ръководството на Председателя на УС на МИГ-Тунджа  г-н Станчо Ставрев.  В тях участваха  близо 30 представители на основни заинтересовани страни от публичния, стопанския и нестопански сектор от територията на МИГ-Тунджа, членове на Управителния съвет и Общото събрание на  МИГ-Тунджа, координатора на проекта и външни експерти, имащи отношение към подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
По време на срещите бе отчетен резултатът от приключилата информационна кампания в населените места на територията на МИГ-Тунджа за запознаване на местните общности с подхода Водено от общностите местно развитие и популяризиране на процеса на разработване на Стратегията за ВОМР   до 2020 година.  Стъпвайки на местните нужди и очаквания от местните общности  бяха дефинирани  основните цели, приоритети и допустими интервенции на Стратегията за ВОМР, които следва да се консултират със заинтересованите  страни и  в предстоящите консултативни информационни срещи и обществени обсъждания.  
Особено внимание бе обърнато на  предложенията, направени от представителите на ромските организации, присъствали на срещите и свързани с   интеграцията и социалното включване чрез Стратегията да ВОМР  на уязвимите и малцинствените групи от територията на МИГ- Тунджа.   
Възможностите за финансиране  на публичния, стопанския и нестопанския сектор чрез Стратегията за ВОМР  бяха разгледани и дискутирани в два основни аспекта –  еднофондово-чрез включването в Стратегията за ВОМР на  мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  и многофондово, чрез и  на мерки от ОП „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд ,  ОП”Иновации и конкурентоспособност” и ОП ”Околна среда”, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие.
Работните срещи протекоха в конструктивна и ползотворна обстановка. Участниците се обединиха около споделени цели и общи идеи за развитие. Формулирани бяха виждания и изказани становища, които ще бъдат отчетени в хода на подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа до 2020 година.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
199903
TodayToday98
YesterdayYesterday167
This WeekThis Week758
This MonthThis Month2497
All DaysAll Days199903