ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

Уважаеми  граждани на община Тунджа, земеделски производители, представители на местния бизнес, публични и  неправителствени организации,
Местна инициативна група –Тунджа Ви кани за участие в информационни срещи за консултиране с местната общност на подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година. Срещите са част от дейностите по проект за подготвителни дейности №
19-19-1-01-34 по подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, , изпълняван от МИГ-Тунджа.                                                                                                        

Срещите ще се състоят както следва:

-        В село Калчево – на 12 април 2016 година ( вторник) от 10.00 часа в залата на кметството;

-        В село Роза -  на 13 април 2016 година (сряда) от 10.00 часа залата на народно читалище „Светлина 1929”;

По време на срещите съвместно с екипа, подготвящ Стратегията за ВОМР ще бъдат консултирани с местните общности нуждите на територията на МИГ-Тунджа, формулираните основни цели, приоритети и специфични цели на Стратегията за ВОМР до 2020 година, както и предвидените мерки в подкрепа на публичния, нестопанския и стопанския сектор от ПРСР . На дискусия ще бъдат подложени и възможностите за включване на мерки от регламент 1305*, мерки извън обхвата на регламент 1305* и операции по допустими Оперативни програми в Стратегията за ВОМР.

Проектът за подготвителни дейности се изпълнява по Договор№ РД50-210/07.12.2015  между МИГ-Тунджа, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Главна цел на проекта: Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година.

*РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
181488
TodayToday104
YesterdayYesterday104
This WeekThis Week208
This MonthThis Month2247
All DaysAll Days181488