ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР С МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

На 31 март в село Веселиново, на  1 април в село Генерал Инзово и на 2 април в село Меден кладенец се проведоха  информационни срещи за консултиране подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година. Срещите протекоха при засилен интерес от местните общности с участието на представители на публични институции, бизнеса, неправителствения сектор,  представители на уязвими групи, в това число и на ромски организации. В хода на срещите бяха обсъдени нуждите в развитието на територията на МИГ, както и формулираните основни цели, приоритети и специфични цели на Стратегията за ВОМР до 2020 година Консултирани бяха предвидените мерки в подкрепа на публичния, нестопанския и стопанския сектор от ПРСР 20014-2020.. На дискусия  бяха подложени и възможностите за включване на мерки от  Регламент (ЕС) № 1305 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета, мерки извън обхвата на Регламент № 1305 и операции по допустими  Оперативни програми в Стратегията за ВОМР. Направени бяха редица предложения, свързани с допустимите дейности, разпределението на бюджета на Стратегията за ВОМР, финансовите параметри на проектите към Стратегията, както и формулираните предложения за критерии за оценка на проектите и мониторингови индикатори.

Last Updated (Tuesday, 05 April 2016 16:18)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
364917
TodayToday65
YesterdayYesterday343
This WeekThis Week408
This MonthThis Month65
All DaysAll Days364917