ПРОВЕДОХА СЕ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР С МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ


На 12 април 2016 г. в село Калчево и на 13 април 2016 г. в село Меден кладенец се проведоха последните две от поредицата   информационни срещи за консултиране подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година. Срещите протекоха при засилен интерес от местните общности с участието на представители на публични институции, кметове на населени места от общината,  земеделски производители, фирми, неправителствения сектор,  представители на уязвими групи.    В хода на срещите бяха обсъдени нуждите в развитието на територията на МИГ, както и формулираните основни цели, приоритети и специфични цели на Стратегията за ВОМР до 2020 година Консултирани бяха предвидените мерки в подкрепа на публичния, нестопанския и стопанския сектор от ПРСР 20014-2020. На дискусия  бяха подложени и възможностите за включване на мерки от  Регламент (ЕС) № 1305 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета, мерки извън обхвата на Регламент № 1305 и операции по допустими  Оперативни програми в Стратегията за ВОМР. Направени бяха редица предложения, свързани с допустимите дейности, разпределението на бюджета на Стратегията за ВОМР, финансовите параметри на проектите към Стратегията, както и формулираните предложения за критерии за оценка на проектите и мониторингови индикатори. Изразените становища и  направените по време на консултативните срещи допустими  предложения са  взети предвид от екипа, разработващ Стратегията за ВОМР и отразени в нея.
Информационните консултативни срещи се провеждат в рамките на Проект за подготвителни дейности, изпълняван по Договор№ РД50-210/07.12.2015  между МИГ-Тунджа, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Главна цел на проекта: Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
195044
TodayToday47
YesterdayYesterday198
This WeekThis Week245
This MonthThis Month2205
All DaysAll Days195044