УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТЪТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

С проведените на 14 април 2016 година в село Завой и на 20 април 2016 година в селата Бояджик и Скалица обществени обсъждания на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година успешно приключва проектът за подготвителни дейности, изпълняван по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020. Основна цел на проекта бе подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година.

С проведените на 14 април 2016 година в село Завой и на 20 април 2016 година в селата Бояджик и Скалица обществени обсъждания на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година успешно приключва проектът за подготвителни дейности, изпълняван по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020. Основна цел на проекта бе подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година. В рамките на неговото изпълнения се проведоха поредица от информационни, консултативни и работни срещи  и обучения в 12 от населените места на територията на МИГ, в които се включиха 475 участника- представители на различни заинтересовани страни от публичния стопански и нестопанския сектор.
Стратегическата цел, приоритетите и специфичните цели за развитие на територията на МИГ-Тунджа  чрез прилагането на  финансирана със средства от ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ  Стратегия за Водено от общностите  местно развитие (Стратегия за ВОМР)   за периода  до  31.12.2020 година  са определени на основата на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР),  съгласно анализа на настоящото състояние, установените нужди и потенциала за развитие на територията,  резултатите от  SWOT анализа,  процеса на информиране и консултиране  със заинтересованите страни от територията на МИГ и при отчитане измеренията на хоризонталните политики на Европейския съюз.


Стратегията за ВОМР е насочена към реализиране  на  дългосрочния потенциал на територията, създавайки   предпоставки за:
-Балансирано икономическо развитие, намаляване на  социалната изолация, неравенството и засилване  на социалната сплотеност на местните общности;
-Създаване на работни места и увеличаване на възможностите за заетост;
-Лансиране на равни възможности за жените, младежите, уязвимите и малцинствените групи  от населението;
-Подпомагането на иновативното предприемачество и на пренасянето на ноу-хау  и желание за оползотворяването на сравнителните преимущества и на богатите ресурси на територията;
-Взаимното допълване и сътрудничество между различните сектори на местната икономика, производството на качествени мести продукти и  повишаване на добавената стойност;
-Подкрепа за съхраняване, популяризиране и икономизиране на местното природно богатство, културно-историческо наследство, традиции и типични продукти.
По-такъв начин Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа насочва местното развитие към ефективно оползотворяване на социално-икономическите фактори, природните ресурси и културно - исторически дадености на територията, запазвайки специфичната местна идентичност.
На 27 май 2016 година предстои обсъждане и приемане на Стратегията за ВОМР  от  Общото събрание на  МИГ-Тунджа. До 31 май 2016 година МИГ-Тунджа следва да кандидатства пред УО на ПРСР  за одобрение на МИГ и Стратегията за ВОМР  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 год.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
364912
TodayToday60
YesterdayYesterday343
This WeekThis Week403
This MonthThis Month60
All DaysAll Days364912