ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

There are no translations available.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  18 май  2018 г. от 16 часа в  гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа”

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ     „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

 

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 18 май 2018 г. от 16 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния

 

                                                             ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. 1.Вземане на решения за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа”;
  2. 2.Вземане на решения за промени в Устава на СНЦ „МИГ-Тунджа;
  3. 3.Избор на заместник председател на УС на МИГ-Тунджа;
  4. 4.Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2017 година;
  5. 5.Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Тунджа” за 2017 година;
  6. 6.Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2017 година;
  7. 7.Определяне размера на годишния членски внос за 2018 година;
  8. 8.Приемане на бюджета СНЦ „МИГ-Тунджа за 2018 година;
  9. 9.Вземане на решение за кандидатстване СНЦ „МИГ-Тунджа” по подмярка 19.3.Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
  10. 10.Разни    

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:               (П)

                                                                               СТАНЧО СТАВРЕВ        

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
410136
TodayToday355
YesterdayYesterday411
This WeekThis Week3273
This MonthThis Month8276
All DaysAll Days410136