ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

There are no translations available.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 27 септември 2018 г. от 16 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния

                                                             ДНЕВЕН РЕД:

    1. Вземане на решение за промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа”;
    2. Определяне на членове/ представители на членове на Общото събрание за участие в Комисиите за подбор на проектни предложения по Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Тунджа”;
    3. Приемане на   дефиниции и насоки за прилагането на критериите за подбор на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Тунджа” за целите на техническата и финансова оценка.
    4. Определяне на критерии за приоритизиране с цел предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на проекти в случаите на равен брой точки, получени при техническата и финансовата оценка на проектни предложения подадени по мерките на Стратегията за ВОМР и недостатъчен финансов ресурс по процедурата за подбор (на база одобрените в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Тунджа” критерии за подбор по съответните мерки);
    5. Промяна на решение на Общото събрание от 18.05.2018 относно определяне на размера на членския внос за 2018 година;
    6. Разни     

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:               (П)

                                                                              СТАНЧО СТАВРЕВ        

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
410152
TodayToday371
YesterdayYesterday411
This WeekThis Week3289
This MonthThis Month8292
All DaysAll Days410152