ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от  Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По процедурата се подкрепят само проекти на кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие)  и са за  неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи ( режим „непомощ”).

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ПО МЯРКА 7.5 «ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”                  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА
СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа”   представя за обсъждане проект на  Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  по  Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от  Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По процедурата се подкрепят само проекти на кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие)  и са за  неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи ( режим „непомощ”).

Целта на процедурата е разгръщане на потенциала за развитие на туризма на територията на «МИГ-Тунджа», опазване, популяризиране и развитие на природното и културно-историческо наследство на територията, като основа за развитие на туристически дейности.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 300 000 лева
Подпомагат се проекти за:
•    Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
•    Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
•    Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
•    Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
•    Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
Допустими за подпомагане са:
•    Община Тунджа
•     Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани   по ЗЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Тунджа .
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.
Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 02.11.2018 г. (включително) на следната електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc” или “docx”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
Можете да изтеглите проекта на документи от тук:


Условия за кандидатстване 7.5 МИГ-Тунджа;
Документи към условията за кандидатстване 7.5 МИГ-Тунджа
Условия за изпълнение 7.5 МИГ-Тунджа
Документи към условията за изпълнение 7.5 МИГ-Тунджа

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
199908
TodayToday103
YesterdayYesterday167
This WeekThis Week763
This MonthThis Month2502
All DaysAll Days199908