УВЕДОМЛЕНИЕ За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26,

There are no translations available.

УВЕДОМЛЕНИЕ За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26,    ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА”  по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

Изх. номер 167/05.12.2019 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ[1]

 
За откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26,    ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти с наименование „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА”  по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” 

 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Сдружение «Местна инициативна група-Тунджа» открива производство по издаване на общ административен акт.

 

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ – Тунджа.

 

Допустими бенефициенти:

1.Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ-Тунджа и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда. В случай че ЮЛНЦ е регистрирано извън територията на МИГ, задължително се представят документи, напр. устав, от които да е видно че ЮЛНЦ има регистриран клон в териториалния обхват на МИГ. В този случай, кандидат по процедурата и бенефициент при подписване на административен договор за предоставяне на БФП е ЮЛНЦ, а не клонът.

2. Община Тунджа

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е до 1 050 603,42 лв.                                    (Един милион петдесет хиляди шестстотин и три лева и 42 стотинки).

 

МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на Насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура BG16M1OP002-3.018 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА” по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат  в срок до 23:59 ч. на 07.01.2020 г. (включително)[2] на следната електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или официално, с писмо, адресирано до МИГ-Тунджа, на адрес: с.Генерал Инзово, община Тунджа, ул. Св.Св.Кирил и Методий” №9 .[3]

В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 07.01.2020. г[4]., от 14,00 часа, в залата на община Тунджа на адрес:                                              гр. Ямбол, пл.Освобождение № 1

Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ-Тунджа: https://www.tundzhaleader.org/ в меню:  Предстоящи процедури-Обществено обсъждане, на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и в ИСУН (на адрес https://eumis2020.government.bg/), на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Настоящото уведомление да се оповести на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в офиса на МИГ-Тунджа, на адрес: с.Генерал Инзово общ.Тунджа, ул. Опълченска № 2 и в информационния офис на МИГ-Тунджа в сградата на Обшина Тунджа, стая 319 от 9,00 ч. до 17,00 часа всеки работен ден.

 

Лице за контакти: Георги Митев – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа ,

тел. 0898148777        

                       

 

Председател на Управителния съвет на МИГ-Тунджа: Станчо Ставрев

 

 

Документи за обществено обсъждане[1] Празните полета се попълват съобразно спецификите на съответната процедура.

[2] Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица.

[3] Възможно е да се предвиди изпращане само по електронен път или само по официален път.

[4] Съгласно чл. 66, ал. 2 от АПК, административният орган осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл. 66. Тъй като ЗУСЕСИФ препраща към АПК относно общественото обсъждане, то трябва да бъде проведено не по-рано от един месец от датата на уведомяване.

Last Updated (Thursday, 05 December 2019 12:35)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
410145
TodayToday364
YesterdayYesterday411
This WeekThis Week3282
This MonthThis Month8285
All DaysAll Days410145