Новини

Процедура за подбор на проекти „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“

МИГ - Тунджа, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 

На 12 септември 2019 година МИГ – Тунджа с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г отвори процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

продължава>

 

СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА  BG06RDNP001-19.249   МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

продължава>

 

Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”

продължава>

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249 МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ СЪЗДАВАНЕТО  ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА”. С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 14.06.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2 „Инвестиции  в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на първия краен срок за прием по  процедурата са постъпили шест  проектни предложения. Едно проектно предложение не е допуснато до етап техническа и финансова оценка поради несъответствие на етап административно съответствие и допустимост. Одобрени са пет проектни предложения. Размерът на   одобрената  безвъзмездна финансова помощ е  862 322,15 лева лева.

продължава>

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

продължава>

 

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072

МИГ Тунджа, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

продължава>

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

продължава>

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249

В периода от 22 март 2019 година до 22 април 2019 година в ИСУН 2020 е обявен прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

продължава>

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

продължава>

 
Още статии...
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
234327
TodayToday242
YesterdayYesterday220
This WeekThis Week906
This MonthThis Month4757
All DaysAll Days234327