Новини

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

продължава>

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249

В периода от 22 март 2019 година до 22 април 2019 година в ИСУН 2020 е обявен прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

продължава>

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

продължава>

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 05.03.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.162 МИГ-Тунджа–Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на процедурата е постъпило и е одобрено  едно проектно предложение

продължава>

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението

продължава>

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

продължава>

 

МИГ – ТУНДЖА ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

В съответствие с изискванията на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-39 от 23.04.2018 г. и одобрени със Заповед № РД09-736/10.08.2018  планирани дейности и разходи  за популяризиране на Стратегията на територията на нейното изпълнение, Местна инициативна група „Тунджа”  започна поредица от информационни срещи за активизиране  на общността за участие в проекти  и срещи с потенциални кандидати по мерките от Стратегията за Воденото от общностите местно развитие.

продължава>

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА


СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА”

КАНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ДА УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ КЪМ СВОМР.

Пълната информация е налична в документите по процедурата.

продължава>

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа”   представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  по  Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от  Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

продължава>

 
Още статии...
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
203838
TodayToday16
YesterdayYesterday103
This WeekThis Week209
This MonthThis Month2550
All DaysAll Days203838