Новини

Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”

продължава>

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249 МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ СЪЗДАВАНЕТО  ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА”. С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 14.06.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2 „Инвестиции  в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на първия краен срок за прием по  процедурата са постъпили шест  проектни предложения. Едно проектно предложение не е допуснато до етап техническа и финансова оценка поради несъответствие на етап административно съответствие и допустимост. Одобрени са пет проектни предложения. Размерът на   одобрената  безвъзмездна финансова помощ е  862 322,15 лева лева.

продължава>

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

продължава>

 

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072

МИГ Тунджа, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

продължава>

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

продължава>

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249

В периода от 22 март 2019 година до 22 април 2019 година в ИСУН 2020 е обявен прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

продължава>

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

продължава>

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 05.03.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.162 МИГ-Тунджа–Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на процедурата е постъпило и е одобрено  едно проектно предложение

продължава>

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението

продължава>

 
Още статии...
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
218645
TodayToday153
YesterdayYesterday197
This WeekThis Week512
This MonthThis Month5521
All DaysAll Days218645