The News

Процедура за подбор на проекти „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“

There are no translations available.

МИГ - Тунджа, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 

На 12 септември 2019 година МИГ – Тунджа с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г отвори процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Read more...

 

СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

There are no translations available.

СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА  BG06RDNP001-19.249   МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

Read more...

 

Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

There are no translations available.

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”

Read more...

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

There are no translations available.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249 МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ СЪЗДАВАНЕТО  ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА”. С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 14.06.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2 „Инвестиции  в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на първия краен срок за прием по  процедурата са постъпили шест  проектни предложения. Едно проектно предложение не е допуснато до етап техническа и финансова оценка поради несъответствие на етап административно съответствие и допустимост. Одобрени са пет проектни предложения. Размерът на   одобрената  безвъзмездна финансова помощ е  862 322,15 лева лева.

Read more...

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

Read more...

 
More Articles...
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
234316
TodayToday231
YesterdayYesterday220
This WeekThis Week895
This MonthThis Month4746
All DaysAll Days234316