ВАЖНО: УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИ 311, 312 И 313 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

С решение № 1  на УС на МИГ –Тунджа  по протокол № УС-2012-8 /22.06.2012 година се  удължава срокът за прием на проекти по мерки 311,312 и 313 от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа, като са определени следните нови крайни дати за прием на Заявления  за подпомагане,  както следва:
1.По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по  процедура за прием  реф. № РД50-141/311/2012/1 – крайна дата за прием на Заявления  за подпомагане – 31 юли  2012 година, 16.00 часа;
2.По мярка 312 ”Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” по  процедура за прием на проекти  реф.№  РД50-141/312/2012/1- крайна дата за прием на Заявления за подпомагане -  31 юли  2012 година, 16.00 часа;
3.По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности ”  по процедура за прием на проекти реф.№ № РД50-141/313/2012/1 - крайна дата за прием на Заявления за подпомагане  - 31 юли 2012 година, 16.00 часа.