ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ 121,123 311,312 И 313 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ТУНДЖА


На 31 юли 2012 година приключи приемът на заявления за подпомагане  по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”(процедура  реф. № РД50-141/121 /2012/1), мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” (процедура реф. № РД50-141/123/2012/1) , мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” по процедура ( процедура реф. № РД50-141/311/2012/1), мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” (процедура реф. № РД50-141/312/2012/1) и мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” (процедура реф. № РД50-141/313/2012/1)  от Стратегията за местно развитие на  МИГ-Тунджа. Подадени са общо 17 проектни предложения от земеделски производители, микропредприятия и  неправителствени организации Осем са подадените Заявления за подпомагане по мярка 121,шест  – по мярка 312,  две по  мярка 311  и едно по мярка 313. В съответствие с процедурите на МИГ-Тунджа подадените проектни предложения предстои да преминат през проверка за административно съответствие и допустимост , проверка за двойно финансиране и изкуствено създадени условия, обоснованост на разходите на  допустимост и техническа експертна оценка.