СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ТУНДЖА


В изпълнение на Годишната програма за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа  за 2012 година с решение на Управителния съвет  на МИГ-Тунджа  от проведено на 17 октомври 2012 година заседание  в периода от 22 ноември 2012 година до 10 декември 2012 година ще се приемат Заявления за подпомагане по следните мерки на Стратегията за местно развитие:  мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”;  мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”; мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”; мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  и мярка  322 „Обновяване и развитие на населените места”. Пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ-Тунджа   в секция „Кандидатстване с проекти” – „Текущи процедури”. Пакетът с документи по всяка една от мерките  може да бъде получен на електронен носител и от офиса на МИГ- Тунджа в с. Генерал Инзово,  община „Тунджа”  ул. „Опълченска” № 2 ет.2 и в изнесения информационно-консултантски офис на МИГ-Тунджа в административната сграда на община „Тунджа” в гр. Ямбол – етаж 4 стая 56.