МИГ-Тунджа – домакин на престижен форум

There are no translations available.

СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – ЛИДЕР МРЕЖА НА НПО
Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”, обединяваща 24 Местни инициативни групи, реализира проект „Създаване и укрепване на партньорски капацитет за развитие на малките населени места-Лидер мрежа на НПО”.
Проектът се изпълнява с подкрепата на Програмата...

СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ КАПАЦИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА – ЛИДЕР МРЕЖА НА НПО
Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”, обединяваща 24 Местни инициативни групи, реализира проект „Създаване и укрепване на партньорски капацитет за развитие на малките населени места-Лидер мрежа на НПО”.
Проектът се изпълнява с подкрепата на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България, която е  част от прилагането на Финансовия механизъм на ЕИП.
Изграждането на капацитет и работата в мрежа са ключови приоритети за всяка гражданска организация в България. В България липсва устойчиво развитие на нестопанския сектор не само поради финансов дефицит, но в голяма степен и заради липсата на изграден/поддържан/развиващ се капацитет на самите НПО. Това важи с особена сила за нестопанските организации в малките населени места.
Основна цел на проекта е развитието и укрепването на  капацитета на националната Лидер-мрежа от местни инициативни групи за утвърждаване на междусекторни партньорства и гарантирано гражданско участие в процеса на местно развитие. Специфичните цели са свързани със създаването на коалиция между НПО от малките населени места и МИГ; укрепването на междусекторните партньорства-МИГ са изграден модел на междусекторно сътрудничество, който може да бъде популяризиран и мултиплициран спрямо останалите НПО, работещи в селските райони; разработването и въвеждането в гражданската практика на модел за гарантирано включване на гражданите в развитието на Лидер-мрежата.
Основните дейности по проекта, включват:
 - Създаване на мрежа-интерактивна и онлайн базирана платформа/портал на Лидер мрежата.  Интернет-платформата е основен инструмент за развитие и комуникация между организациите и участниците в самата мрежа;
- Провеждане на специализирани и общи обучения за участници в мрежата. Обученията  включват базови технически знания за работа в мрежата,за администриране на форуми, групи,профили на организацията,рубрики, новини, създаване на събития и др.;
- Провеждане на разширени форуми на участниците в Лидер-мрежата - извън виртуалните форуми в мрежата, участниците  могат да реализират обмен на идеи и дискусии на живо чрез форуми на собствените си територии.
Домакин на първия такъв форум, който ще се проведе на 27 ноември 2015 година в град Ямбол, ще бъде МИГ-Тунджа. Форумът ще започне своята работа от 11 часа в Заседателната зала на община „Тунджа”. Преди това – от 10.00 часа, е предвидена пресконференция за представители на местни и национални медии. Участници във форума ще бъдат представители на НПО и читалища от община „Тунджа” и ЮИПР, както и представители на МИГ от страната.
Всички представители на НПО, работещи в селските райони на България, които желаят да се включат в дейностите на проекта, могат да се свържат по всяко време с екипа на проекта:
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
-Мария Маринова :Ръководител на проекта, тел.0878779101
-Георги Митев: Координатор НПО от малките населени места, тел. 0896697939
-Веселин Радев: Координатор МИГ, тел.0887307 968
-Стела Бънджева: Счетоводител, тел.0878848683