ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН И КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

При висок интерес от страна на  ръководството на община „Тунджа,” кметове на населени места, председатели на читалища и неправителствени организации протече организираните от МИГ-Тунджа  на 29 март 2012 година информационен ден и консултации във връзка с обявения прием на проекти към Стратегията за местно развитие  по мерки 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”,   321 „Основни услуги за населението  икономиката в селските райони  и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.  Георги Митев – експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие  запозна  участниците с възможностите за подкрепа на проекти по стартиралите три процедури за прием на заявления за подпомагане, основните изисквания, свързани с подготовката на проектите по отделните мерки,  необходимите документи, възможната  експертна помощ, която МИГ-Тунджа предоставя на потенциалните  кандидати за консултиране и подпомагане в процеса на кандидатстване, методиката и критериите за избор на проекти за финансиране по Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа. По време на проведените срещи за консултации представители на  община „Тунджа”, читалища и юридически лица с нестопанска цел имаха възможност да  зададат и получат отговори на конкретни въпроси във връзка с насоките и документите за кандидатстване. Екипът на МИГ-Тунджа призовава потенциалните кандидати с проекти към Стратегията за местно развитие да се възползват активно от възможността за консултиране и подпомагане в процеса на подготовка на  проектите  по отделните мерки, в съответствие с публикувания  на интернет страницата график.