Прием на Заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Реф. № РД50-141/311/2013/1
Прием на Заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие на  МИГ-Тунджа (2011-2015)

1. Покана за приемане на заявления за подпомагане
2. Насоки за кандидатстване
3. Заявление за подпомагане
4. Списък на задължителните документи
5. Образец на бизнес-план.
6. Указания за попълване на бизнес-плана
7. Таблици към бизнес-плана
8 Приложение № 1-СМР- 311  
9 Декларация по чл.13а, ал.4, т.1 и т.2
10 Декларация за липса или наличие на двойно финансиране
11 Декларация за обстоятелства по чл.3 и 4 от ЗМСП
12 Указания за попълване на декларацията за МСП
13 Справка към декларацията за МСП  
14 Декларация за липса на регистрация по ДДС;
15 Декларация за липса на изкуствено създадени условия.
16 Критерии и методика за избор на проекти
17 Наредба № 30 от 11 август 2008
18 Наредба № 23 от 18 декември 2009
19 Образец на запитване за оферта