ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
В изпълнение на Годишната програма за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година с решение на Управителния съвет  на МИГ-Тунджа  по протокол № УС-2012-2/09.03.2012  предстои да бъдат обявени следните открити процедури за конкурентен избор на проекти с определен срок за  кандидатстване по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа:      

Реф. № РД50-141/226/2012/1
Прием на Заявления за подпомагане по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за месно развитие на  МИГ-Тунджа (2011-2015)
Срок на прием на заявления: от 26 март 2012 до 30 април 2012
Цели на мярката: Възстановяване на горите, повредени от горски пожари и други природни бедствия;Подобряване на превантивни дейности за борба с горските пожари
Допустими кандидати: Физически лица, еднолични търговци и юридически лица,  собственици на гори и земи от горския фонд  на територията на МИГ-Тунджа;Община „Тунджа” като собственик  на гори и земи от горския фонд на гори на територията на МИГ-Тунджа;Държавни  горски  стопанства  (ДГС),  държавни  ловни  стопанства  (ДЛС), дирекции на национални паркове и научноизследователски горски стопанства, управляващи гори от държания горски фонд на територията на МИГ-Тунджа
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ : 100 000 лева

Реф. № РД50-141/321/2012/1
Прием на Заявления за подпомагане по мярка 321 „Основи услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за месно развитие на  МИГ-Тунджа (2011-2015)
Срок на прием на Заявления:  от 2 април 2012 до 14 май 2012
Цели на мярката: Да се подобри достъпът на населението до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги; Да се подобри достъпът на населението до социални услуги; Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии.
Допустими кандидати: Община Тунджа; Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел( ЗЮЛНЦ); Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ).
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ : 400 000 лева.

Реф. № РД50-141/322/2012/1
Прием на Заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за месно развитие на  МИГ-Тунджа (2011-2015)
Срок на прием на Заявления:  от 2 април 2012 до 14 май 2012
Цели на мярката: Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията на МИГ-Тунджа.                                                                                                                      
Допустими кандидати: Община Тунджа; Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по  ЗЮЛНЦ; Читалища, регистрирани по ЗНЧ; Местни поделения на вероизповедания, регистрирани по чл.20 или признати по чл.10 от Закона за вероизповеданията; Граждански дружества на физически и юридически лица.                                                                                                                        
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ :  250 000 лева.

Поканите за прием на Заявления за подпомагане, пълният пакет документи за кандидатстване пред МИГ-Тунджа, насоките за кандидатставане, критериите и методиката за оценка на проектите и  графикът  за информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати ще  бъдат публикувани в секцията „Текущи процедури” не по-късно от началната дата на прием на заявления по съответната мярка.

 Повече информация към момента за допустимите кандидати и дейности, допустимите и недопустими разходи, минималния и максималния размер на проектите, размерът на   финансовата помощ и др.  по съответните мерки,  може да намерите в Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа, както и в публикуваните в секция „Нормативна база ”  Наредба № 23 от 18 декември 2009 година, Наредба № 20 от 7 юли 2008 година,  Наредба № 25 от  29 юли 2008 година и  Наредба № 24 от 29 юли 2008 година.