ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.424

There are no translations available.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.424  „МИГ- ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.424  „МИГ- ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“


СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.424 „МИГ-Тунджа-Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” към Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ  са: Диверсификация  на икономиката на територията на МИГ-Тунджа; Преодоляване на сезонния характер на заетостта и разкриване на нови работни места, производства и услуги на територията на МИГ; Усвояване и икономизиране на потенциала на територията за развитие туризъм, съчетаващ в себе си природните, историческите и културни ценности;Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление
Допустими кандидати са: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите със седалище и адрес на управление за юридически лица  и еднолични търговци   и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Тунджа.                                                                           

Подпомагат се проекти за:Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие   на туристически услуги);Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.                                                                    

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000,00 лева
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване  на проектните предложения в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващ Условия за кандидатстване и приложенията към тях и Условия за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал.4 от Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционните фондове.
Писмени възражения (в свободен текст в рамките на електронното писмо или като писмо в  прикачен файл) по горепосочените документи могат да се изпращат на  електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или направени в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg в раздел Обществено обсъждане в срок до 11.06.2020 година включително.


Можете да изтеглите проекта на документите, следвайки следните линкове:
Условия за кандидатстване 6.4.1. МИГ-Тунджа      
Документи към Условията за кандидатстване       
Условия за изпълнение 6.4.1. МИГ-Тунджа                        
Документи към Условията за изпълнение                                
Обява 6.4.1. МИГ-Тунджа  
Справка обществено обсъждане

Last Updated (Friday, 26 June 2020 05:18)