УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКА ЛИДЕР МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЛАДЕЖКА ЛИДЕР МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
Инициативен комитет и екипът на проект „Младежка Лидер мрежа в подкрепа на развитието на селските райони” кани младежки организации и групи, млади предприемачи, млади фермери, млади хора от местната власт и местно самоуправление на възраст  от 18 до 40 години от  стопанския, нестопанския и публичния сектор от териториите на МИГ-Тунджа, МИГ-Елхово, МИГ-Средец и МИГ-Девня-Аксаково да се включат в учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Младежка Лидер мрежа за развитие на селските райони”.
Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел „Младежка Лидер мрежа за развитие на селските райони”  ще се състои на 20 февруари 2015 година от 15.30 часа в заседателната зала на община Тунджа –Ямбол, пл. Освобождение” 1 при следния дневен ред:
1.    Вземане решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел „Младежка Лидер мрежа за развитие на селските райони””;
2.    Приемане на  устав на сдружението;
3.    Избор на органи на управление на  сдружението;
4.    Разни.
Изграждането на младежката ЛИДЕР мрежа ще съдейства за приобщаването на младите хора от селските райони към процесите на местното развитие за постигането на по-добро качество на живот в селските райони и ще спомогне за обмяната, развитието и разпространението на добри практики с участието на млади хора.
През последните десетилетия общата селскостопанска политика на Европейския съюз е насочена към положителното икономическо развитие на селското стопанство и селските райони. В бъдеще целта в още по-голяма степен е да се насърчава висококачественото, устойчиво, ефективно от екологична и енергийна гледна точка развитие  на селските райони.
Това налага нови усилия и нови стратегии от страна на всички участници.  Повече от всякога е необходимо да се вземат предвид и да се използват потребностите и потенциалът на младите хора в селските райони. Младите хора са част от капитала на всяка една ЛИДЕР територия и са в състояние да формират алтернативност и различие в развитието на селските райони. В съвременното общество младите  хора са призвани да поемат една многофункционална роля в зависимост от своята индивидуалност и професионална ситуация и да допринесат  за напредъка и иновациите на всички социални равнища и за повишаването на качеството на живота  в селските райони на Европейския съюз.

Тази публикация  е   изготвена   с  финансовата подкрепа на Европейския съюз -  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските  райони  в  изпълнение на    Договор №  РД 50-141/21.07.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема,  че  публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашия орган на ПРСР.

Last Updated (Monday, 16 February 2015 19:14)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
418699
TodayToday652
YesterdayYesterday479
This WeekThis Week2567
This MonthThis Month3423
All DaysAll Days418699