Екип на МИГ

There are no translations available.

Георги Илиев Митев

Изпълнителен директор

Организира и ръководи цялостния процес на прилагане и финансово управление на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (Стратегия за ВОМР) на МИГ-Тунджа, включително дейностите, свързани с нейното популяризиране в съответствие с действащата нормативна база, вкл. указания, насоки и др. документи на УО на програмите, които се прилагат чрез мерките на Стратегията и ДФЗ по отношение на ЕЗФРСР. Участва в заседанията на УС на МИГ с право на съвещателен глас.

Димитрина Троева Петрова

Експерт „Прилагане  на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”

Установява и поддържа контакти с потенциалните кандидати за финансова помощ по  проекти към  Стратегията за ВОМР) като ги информира за възможностите, които предлага Стратегията и за заложените в нея изисквания по отделните мерки.  Подпомага  подготовката  на проектите на потенциалните  кандидати и  подпомага   получателите на финансова помощ за изготвяне на заявки за плащане към ДФЗ ( за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и доклади за отчитане пред УО на съответните програми

 

Кети Котева
Експерт ”Мониторинг, контрол и оценка на въздействието”

Осъществява наблюдение и оценка  на цялостното  изпълнение, напредъка и резултатите от проектите, финансирани  от  Стратегията за ВОМР,   вкл. като инициира и участва в извършването на административни проверки и  посещения на място; изготвя съответните доклади;Извършва анализ на риска на изпълняваните проекти  и предлага действия за минимизиране на риска;Комуникира  и подпомага при дейността им одитиращи  и сертифициращи органи, извършващи  проверки на МИГ и изпълнението на СВОМР

 

Камелия Георгиева
Счетоводител

Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на МИГ. Прави икономически анализи на дейността на МИГ. Съставя и подписва годишния финансов отчет. Организира своевременното осигуряване на Управителния съвет на МИГ с финансово-счетоводна информация.  Следи и извършва анализ на изпълнението на бюджета на Стратегията за ВОМР и бюджета разходите за управление на МИГ и популяризирането на Стратегията за ВОМР.

 

Стоянка Георгиева
Технически сътрудник

Отговаря за обработката и съхранението на документите, свързани с дейността на МИГ-Тунджа, логистиката на офиса и други дейности, свързани с изпълнението на организационно-технически оперативни задачи. Подпомага останалия персонал на МИГ-Тунджа в изпълнение на техните задължения.

  
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
418667
TodayToday620
YesterdayYesterday479
This WeekThis Week2535
This MonthThis Month3391
All DaysAll Days418667