The News

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.432

There are no translations available.

С решение на Управителния съвет на МИГ –Тунджа по протокол УС-2021-05/28.04.2021 на основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове...

Last Updated (Thursday, 29 April 2021 20:46)

Read more...

 

РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.018

There are no translations available.


  Решение № 15 от 01.02.2021

Last Updated (Friday, 05 February 2021 15:03)

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

There are no translations available.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 3 февруари 2021 г. от 17.00 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Last Updated (Tuesday, 19 January 2021 11:01)

Read more...

 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА МИГ ТУНДЖА Ноември 2020

There are no translations available.

Във връзка с обявени и предстоящи приеми на  проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие МИГ –Тунджа организира  през м. ноември  2020 г. информационни срещи   в населените места на община Тунджа, както следва:

Read more...

 

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по процедура BG06RDNP001-19.424

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения по  процедура за подбор BG06RDNP001-19.424 МИГ –ТУНДЖА мярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности»  МИГ-Тунджа организира информационна среща за активизиране  участието на  представители на местните общности -  потенциални кандидати да участват с проектни предложения по процедурата.

Last Updated (Tuesday, 28 July 2020 19:43)

Read more...

 
More Articles...
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
418652
TodayToday605
YesterdayYesterday479
This WeekThis Week2520
This MonthThis Month3376
All DaysAll Days418652