Предстоящи процедури – обществено обсъждане


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.109

Обществено обсъждане на проект за насоки  по  процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“.

18.04.2022

СНЦ „МИГ – Тунджа” публикува за обществено обсъждане проект на насоки  по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ с няколко крайни срока за кандидатстване  BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП) “.

Целите на процедурата за  безвъзмездна финансова помощ са: да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа  с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия от територията на МИГ-Тунджа. Следва да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във веригата на добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание Споразумение № РД50-39/23.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Община Тунджа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 424 435,06 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  1. Общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

  • повишаване на производителността; и/или
  • ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес; и/или
  •  подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
  • въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, включително чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
  • разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
  • диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2. Дейности за информиране и публичност.

Проектът на Насоки по процедурата, включващ  условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложенията към тях е публикуван на следните интернет  адреси:  https://www.tundzhaleader.org/ (раздел „Предстоящи процедури – обществено обсъждане”и  на https://eumis2020.government.bg (под-модул „За обществено обсъждане”).

Писмени предложения, възражения и коментари по процедурата могат да се изпращат  в срок до 26.04.2022г., 23.59 ч. в ИСУН 2020  https://eumis2020.government.bg. (под-модул „За  обществено обсъждане”) и на електронна поща: migtundzha@abv.bg.  Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (е-mail) или приложени към него в отделен файл във формат „dос”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от проекта на Насоки за кандидатстване.

Проекти на  документи за кандидатстване и изпълнение:

Обява
Условия за кандидатстване
Документи към Условията за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условията за изпълнение