Предстоящи процедури – обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.533  МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” публикува  за обществено  обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.533„МИГ-Тунджа-Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  към Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: Модернизиране на  предприятията и земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти: Повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти; Подкрепа за преработката на  традиционни за територията местни продукти Внедряване на нови за територията продукти, процеси, технологии, опазващи околната среда;

Допустими кандидати са: Земеделски стопани; Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията на МИГ-Тунджа

Подпомагат се: Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;  Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга; Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга; Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината; Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства; Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството; Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 125 027,50 лева

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване  на проектните предложения в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващ Условия за кандидатстване и приложенията към тях и Условия за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал.4 от Закона за управление на средствата от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени възражения (в свободен текст в рамките на електронното писмо или като писмо в  прикачен файл) по горепосочените документи могат да се изпращат на  електронна поща: migtundzha@abv.bg или направени в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg в раздел Обществено обсъждане в срок до 27.06.2021 година включително.

Можете да изтеглите проекта на документите, следвайки следните линкове:

Условия за кандидатстване мярка 4.2. МИГ-Тунджа

Документи към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение мярка 4.2 МИГ-Тунджа

Документи към Условията за изпълнение

Обява мярка 4.2.МИГ-Тунджа