ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.749 МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” публикува  за обществено  обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.430 „МИГ-Тунджа-Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“   от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа  за периода 2014-2023. Процедурата за безвъзмездна … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.657 «МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА»

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” публикува  за обществено  обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.657 „«МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“   … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.653 «МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ»

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” публикува  за обществено  обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.653 „МИГ-Тунджа-Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“   от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа  за периода 2014-2023. Процедурата … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.109

Обществено обсъждане на проект за насоки  по  процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“. СНЦ „МИГ – Тунджа” публикува за … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.430 МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” публикува  за обществено  обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.430 „МИГ-Тунджа-Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“   от Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа  за периода 2014-2023. Процедурата за безвъзмездна … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.533  МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” публикува  за обществено  обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.533„МИГ-Тунджа-Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  към Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по процедура BG06RDNP001-19.432

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.432  МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по … прочети още


ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19. 218

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19. 218  МИГ-ТУНДЖА  – МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО,  ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.051

Обществено обсъждане на проект за насоки  по  процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.051 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“. СНЦ „МИГ – Тунджа” публикува за … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2ОР001-3.014

Обществено обсъждане на проект за насоки  по  процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“. СНЦ „МИГ – … прочети още