ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.533  МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” публикува  за обществено  обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.533„МИГ-Тунджа-Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  към Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по процедура BG06RDNP001-19.432

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.432  МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по … прочети още


ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19. 218

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19. 218  МИГ-ТУНДЖА  – МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО,  ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.051

Обществено обсъждане на проект за насоки  по  процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.051 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“. СНЦ „МИГ – Тунджа” публикува за … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2ОР001-3.014

Обществено обсъждане на проект за насоки  по  процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“. СНЦ „МИГ – … прочети още


Обществено обсъждане по процедура BG05M9OP001-2.077

Обществено обсъждане на насоки по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.424

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.424  „МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО  ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.424  „МИГ- ТУНДЖА … прочети още


Обществено обсъждане на насоки по мярка 1.1.1, процедура BG05M9OP001

Обществено обсъждане на насоки по мярка 1.1.1, процедура BG05M9OP001 1. „МИГ Тунджа  -Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа”   представя за обсъждане проект на  Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  по  Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” … прочети още


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ПО МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ”

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по Мярка 20. „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни ” от Стратегията … прочети още