Стратегия за ВОМР

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Решение РД 09-309 от 04.04.2018 г. за одобрение и финансов план на Стратегия за ВОМР

Споразумение№ РД 50-39 от 23.04.2018г за изпълнение на Стратегия за ВОМР

Допълнително споразумение № РД 50-39 от 27.12.2018

Актуален документ на Стратегия за ВОМР – анекс от 27.12.2018

Анализи към Стратегията за ВОМР

Допълнително споразумение РД50-39 от 29.08.2019

Допълнително споразумение РД50-39 от 11.12.2019.

Актуален документ на Стратегията за ВОМР – анекс от 11.12.2019

Допълнително споразумение РД50-39 от 11.02.2021

Актуален документ на Стратегията за ВОМР -анекс от 11.02.2021

Заповед № РД-838/18.08.2021 г за утвърждаване на нов финансов план на СВОМР

Допълнително споразумение РД 50-39 от 10.12.2021

Актуален документ на Стратегията за ВОМР – анекс от 10.12.2021

Допълнително споразумение РД 50-39 от 16.01.2023

Актуален документ на Стратегията за ВОМР – анекс от 16.01.2023