Обяви за оферти по чл.20 ал.3 от ЗОП

Обява за събиране на оферти

14 Август 2019 15:17

Обява за събиране на оферти
за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Изготвяне и разпространение на информационни и рекламни материали за информиране и публичност във връзка с  популяризиране на Стратегията за  ВОМР  за периода 2014 г. – 2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ –Тунджа” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Изготвяне и разпространение на информационни, рекламни материали, указателни табели, публикации в печатни и електронни медии, излъчвания в радио- и телевизионни медии“;

Обособена позиция 2 – „Подготовка, предпечат, печат и разпространение  на  информационен бюлетин“

 

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с Изх.№120/14.08.2019 г.
2. Технически спецификации и указания за подготовка на оферта
3. Образци
4. Проект на договор /Приложим за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2/
5. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID 9091445 – линк към АОП

 

Протокол – качено на 11.09.2019 г.

Договор по ОП 1

Договор по ОП 2