Покана за пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка

26 Юли 2019 16:15

Покана за пазарни консултации за  определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне и разпространение на информационни и рекламни материали за информиране и публичност във връзка с  популяризиране на Стратегията за  ВОМР  за периода 2014 г. -2020 г. и дейността на СНЦ „МИГ –Тунджа”

Документация:

1. Покана за пазарни консултации

2. Представяне на участника – Образец №1, с посочено наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата;

3. Техническо предложение – Образец №2;

4. Ценово предложение – Образец №3 за Обособена позиция 1;

5. Ценово предложение – Образец №3а за Обособена позиция 2

6. Резултати от пазарни консултации