ОБЯВА за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.533

ОБЯВА за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.533 ОБЯВА за прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ„МИГ-Тунджа” от Програма за развитие на селските райони … прочети още


ОБЯВА за ВТОРИ за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.432 МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ втори прием Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ : Модернизиране … прочети още


ОБЯВА за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.432

ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. … прочети още


ОБЯВА за ВТОРИ прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.424 МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 6.4.1

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.424 МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ” ОБЯВА за  ВТОРИ прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна … прочети още


ОБЯВА за прием на проектни предложения за МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“ ВТОРИ ПРИЕМ

ОБЯВА за  прием на  проектни предложения за МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО,  ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“ – ВТОРИ ПРИЕМ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА» … прочети още


ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА”

Местна инициативна група – Тунджа кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти  … прочети още


ОБЯВА за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА» ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” от Програма за … прочети още


ОБЯВА за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА» ОБЯВА за  прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” от Програма за … прочети още


Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа –Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”

СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа “ кани желаещите кандидати от територията на МИГ –Тунджа да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за … прочети още


Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа –Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”

Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.051   „МИГ Тунджа –Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)” СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа “ кани желаещите кандидати от територията на МИГ –Тунджа  … прочети още