ОБЯВА за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.533

ОБЯВА за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.533

ОБЯВА

за прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ„МИГ-Тунджа”
от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване
BG06RDNP001-19.533 МИГ– ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

 

 1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :
 • Модернизиране на предприятията и земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти;
 • Повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти;
 • Подкрепа за преработката на традиционни за територията местни продукти,
 • Внедряване на нови за територията продукти, процеси, технологии, опазващи околната среда;

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

 1. Земеделски стопани;
 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията на МИГ-Тунджа.

Допустими дейности:
Подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.                                                                                                                        

Допустими разходи:
Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:
І. Помощ се предоставя за материални инвестиции, включващи:
1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;
4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;
5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;
6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/ модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност.
IІ. Подпомагат се  и нематериални инвестиции, включващи:
1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
2.  Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3. Закупуване на софтуер;
4.  Разходи, свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата;
5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията;

Период за прием и място на подаване на проектните предложения:
Процедура на подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием:
Начален срок:  29.07.2021 г.
Краен срок:      30.08.2021 г. 17.00 часа.
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием
Начален срок: 01.10.2021 г.
Краен срок:    31.10.2021 г. 17.00 часа.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 125 027, 50 лева.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от микро-, малко или средно предприятие е  14 668,50 лева (левовата равностойност на 7500 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро);
 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от голямо предприятие е  11 734,80 лева (левовата равностойност на 6000 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро);
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е до размера на наличния бюджет по процедурата – 125 027,50 лева

 

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 29 337,00 лева ( левовата равностойност на 15 000 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро)
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 391 160,00 лева        ( левовата равностойност на 200 000 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро)

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

                                      Критерии за подбор/оценка Максимален брой точки
1 Проекти с инвестиции и дейности, насочени  чувствителни сектори                       („Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство”, „Етеричномаслени и медицински култури“) –   над 75 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори. 20
2 Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост:

§  разкриващи минимум едно допълнително работно място- 10 т.

§  разкриващи повече от едно допълнително работно място- 20 т.

20
2 Проекти, свързани с преработка на суровини от растителен или животински произход, добити на територията на МИГ:

§  минимум 10%  от обема на използваните суровини, посочен в бизнес плана са с произход от територията на МИГ- 10 т.

§  минимум 20% от обема на използваните суровини, посочен в бизнес плана са с произход от територията на МИГ – 20 т.

20
4 Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти- над 75% от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана 10
5 Проекти, свързани с въвеждането на иновации в преработката на селскостопански продукти – над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в преработката на селскостопански продукции. 10
6 Проекти с инвестиции, допринасящи за опазване на околната среда, вкл такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата* и за постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, подпомагащи по мярката и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите. Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на:

1. Регламент /ЕО/№ 853/2004/чл.10, §3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;  2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на емисиите

10
7 Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост- предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) 5
8. Проекти за въвеждане на енергоспестяващи технологии в преработвателната промишленост – инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятието 5
Общ максимален брой точки: 100

*Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис  (КЕП ) като се използва Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: migtundzha@abv.bg и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg  (секция Разяснения по процедурата).

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ- Тунджа няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Тунджа: www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Георги Митев – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ Тунджа»

Адрес: с. Генерал Инзово, община Тунджа, ул. «Опълченска» № 2, етаж 2

Телефон: 0899 148 777

Адрес на електронна поща: migtundzha@abv.bg

 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикувани на следните интернет адреси: Интернет страница на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org, и на сайта на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

 

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Обява
Условия за кандидатстване
Документи към Условия за кандидатстване
Условия за изпълнение
Документи към Условия за изпълнение
Регистър постъпили проекти