ОБЯВА за втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.430

ОБЯВА за прием на  проектни предложения за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ  по Стратегията за Водено от общностите местно развитие  на СНЦ  „МИГ-Тунджа” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 … прочети още