Справка от проведено обществено обсъждане

СПРАВКА за отразяване на становища-приети и неприети, получени в хода на процедурата по обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.749 МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ … прочети още