Карта на територията

Територията на МИГ-Тунджа, макар и включваща само една община, възлиза на 1218,9 кв.км.Това я нарежда сред една от големите територии, обхванати от местни инициативни групи в страната. Площта ѝ съставлява над една трета от територията на област Ямбол (36,3 %), 6,2 % от площта на Югоизточния район за планиране и 1,1 % от територията на страната. Територията на МИГ-Тунджа e с непрекъснати граници и изцяло съвпада с територията на община „Тунджа”, включвайки всичките 44 населени места на общината. Територията на МИГ-Тунджа е разположена в Югоизточна България, заемайки централно място в границите на област Ямбол. На север граничи с община Сливен. На североизток граничи с община Стралджа. На юг територията на МИГ -Тунджа граничи с община Елхово. На запад има малка контактна зона с община Нова Загора, а на югозапад има малки гранични зони с общините Раднево и Тополовград.

Следва да се отбележи, че територията на МИГ–Тунджа не включва административния център(седалище) на общината – областния център Ямбол и прилежащата му територия, които съставляват едноименната община Ямбол. Това произтича от специфичната териториална конфигурация и административно устройство на община „Тунджа”: липсата на собствен административен център и обединението на 44 населени места само от селски тип, които са равнопоставени от административна гледна точка. Община „Тунджа”, имаща седалище в областния център Ямбол е включена в приложение № 3 от Постановление № 161 от 4 юли 2016 г.

Натисни за по-голям размер