Сигнали за нередности

Тук можете да подадете Вашия сигнал за нередност или съмнение за такава. Всяко лице има право, при основателни причини за това, да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности.
Определението за нередности и измами и индикаторите за тях можете да намерите в публикуваните на тази страница Технически указания „Индикатори за нередности и измами” на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”.

Сигналите за нередности и измами, свързани с изпълнение на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа може да подадете на електронен адрес: nerednosti_mig@abv.bg

Сигналите ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по регистриране и докладване на нередности. При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Ще се проверяват само сигнали, свързани с изпълнението на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ- Тунджа.

Освен до Управителния съвет на МИГ-Тунджа сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, може да бъде подаден и до служителя по нередности в РА/МЗХ, до изпълнителния директор на РА; до ръководителя на управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г; до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2007 – 2013; до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на вътрешните работи; до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Индикатори за нередности и измами./PDF/