Документи

1. Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”
2. Устав на МИГ.-Тунджа -изменения Общо събрание 28.05.2015
3. Устав на МИГ-Тунджа-документ изменения Общо събрание 17.03.2016
4. Устав  на МИГ-Тунджа – изменения Общо събрание 18.05.2018 г.
5. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ
6. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2011 година.
7. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година
8. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2013 година
9. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие  на МИГ-Тунджа за 2014 година
10.Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година
11. Доклад  за дейността на МИГ-Тунджа за 2011 година
12. Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2012 година
13. Списък на външни експерти-оценители на проекти към СМР на МИГ-Тунджа
14. Протоколи  от заседания на УС на МИГ-Тунджа
15. Протоколи  от заседания на Общото събрание  на МИГ-Тунджа
16. Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерт-оценители на проекти към СМР на МИГ-Тунджа
17. Регистър проекти СМР 2007-2013
18. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2015 година
19. Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2015 година
20. Годишен финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2015 година
21. Проект на Стратегия за ВОМР – актуализиран документ 2017
22. Годишен финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2017 г/
23. Списък на лицата, подписали Декларация – Приложение № 6 от наредба № 22
24. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2018 година
25. Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2018 година
26. Вътрешни правила за избор на външни експерти -оценители на проекти към СВОМР за периода 2014-2020
27. Списък на одобрените външни експерти -оценители на проекти към СВОМР за периода 2014-2020
28. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2019 година
29. Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2019 година
30.  Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013
31. Устав на МИГ-Тунджа – изменения общо събрание 12.02.2020 година
32. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2020 г.
33. Доклад от мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС) 1303 / 2013
34. Годищен доклад по подмярка 19.2 за 2020 г.
35. Доклад от мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС) 1303 / 2013 – 2021 год.
36. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2021 год.
37. Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2021 г
38. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2022 година
39. Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2022 година
40. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2023 година
41. Годишен доклад по подмярка 19. 2 за 2023 години
42. Устав на МИГ-Тунджа – АКТУАЛЕН ДОКУМЕНТ – изменения общо събрание 20.07.2023 година