Документи

1. Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”
2. Устав на МИГ.-Тунджа -изменения Общо събрание 28.05.2015
3. Устав на МИГ-Тунджа-документ изменения Общо събрание 17.03.2016
4. Устав  на МИГ-Тунджа – изменения Общо събрание 18.05.2018 г.
5. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ
6. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2011 година.
7. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година
8. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2013 година
9. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие  на МИГ-Тунджа за 2014 година
10.Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година
11. Доклад  за дейността на МИГ-Тунджа за 2011 година
12. Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2012 година
13. Списък на външни експерти-оценители на проекти към СМР на МИГ-Тунджа
14. Протоколи  от заседания на УС на МИГ-Тунджа
15. Протоколи  от заседания на Общото събрание  на МИГ-Тунджа
16. Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерт-оценители на проекти към СМР на МИГ-Тунджа
17. Регистър проекти СМР 2007-2013
18. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2015 година
19. Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2015 година
20. Годишен финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2015 година
21. Проект на Стратегия за ВОМР – актуализиран документ 2017
22. Годишен финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2017 г/
23. Списък на лицата, подписали Декларация – Приложение № 6 от наредба № 22
24. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2018 година
25. Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2018 година
26. Вътрешни правила за избор на външни експерти -оценители на проекти към СВОМР за периода 2014-2020
27. Списък на одобрените външни експерти -оценители на проекти към СВОМР за периода 2014-2020
28. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2019 година
29. Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2019 година
30.  Доклад от Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013
31. Устав на МИГ-Тунджа – АКТУАЛЕН ДОКУМЕНТ – изменения общо събрание 12.02.2020 година
32. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2020 г.
33. Доклад от мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС) 1303 / 2013
34. Годищен доклад по подмярка 19.2 за 2020 г.
35. Доклад от мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС) 1303 / 2013 – 2021 год.
36. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2021 год.
37. Годишен доклад по подмярка 19.2 за 2021 г
38. Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2022 година