Контакти

Местна инициативна група Тунджа-Сливен – Долината на Тунджа
с. Генерал Инзово, 8670
Община “Тунджа”
Област Ямбол
България
Офис : ул. „Опълченска” № 2

E-mail: migtundzha@abv.bg
https://tundzhaleader.org/

Председател на УС  на МИГ – Тунджа-Сливен:
Светозар Грозев – 0885 019177

Изпълнителен директор:
Георги Митев – 0899 148777

Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”:
Димитрина Петрова – 0899 147407

Експерт „Мониторинг, контрол и оценка на въздействието”:
Кети Котева – 0888 775762

Счетоводител: Станимира Топалова – 0899149109

Технически сътрудник: Стоянка Георгиева – 0899149109