СЪОБЩЕНИЕ

С решение на УС на МИГ –Тунджа по протокол от проведено заседание на 01.06.2021 г № УС- 2021-09/ 01.06.2021 г. поради допуснати несъответствия в Условията за кандидатстване с одобрената Стратегия за ВОМР, които не могат … прочети още


Светозар Грозев е новият председател на УС на МИГ – Тунджа

Светозар Грозев беше избран за председател на Управителния съвет  на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Тунджа“ на проведеното на 25 май 2021 г. Общо събрание.                 Зам.-кметът на „Тунджа“ беше определен за представител на общината … прочети още


Продължават пътуващите театрални работилници за деца и възрастни по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване“

Дни преди първи юни – Международният ден на детето,  актьорите от Държавен куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол ще организират и проведат още четири театрални работилници с участието на деца, родители и значими възрастни. Събитията … прочети още


Социализиращи инициативи по проект в селата Роза и Генерал Инзово

На 20 май 2021 г. в сградата на Народно читалище „Светлина-1929“, с. Роза се проведе социализираща инициатива „На Раздумка в Гюлемяново“. Събитието е част от Дейност 5 „Социализиращи инициативи за деца и възрастни в риск, … прочети още


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ РД50-39/23.04.2018 ГОДИНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 34 т.12 от Устава на Сдружението обявява  провеждане на обществено обсъждане на промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 25 май 2021 г. … прочети още


СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА КРАЙНИЯ СРОК ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.432

С  решение на Управителния съвет  на МИГ –Тунджа по протокол УС-2021-05/28.04.2021  на основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, ал. … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 3 февруари 2021 г. … прочети още


ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА МИГ ТУНДЖА Ноември 2020

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА МИГ ТУНДЖА Във връзка с обявени и предстоящи приеми на  проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие МИГ –Тунджа организира  през м. ноември  2020 г. информационни срещи   в населените … прочети още