ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 юли 2022 г. … прочети още


ОБЩИНА СЛИВЕН И МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА КАНЯТ

П О К А Н А ОБЩИНА СЛИВЕН И МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА КАНЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ  ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО … прочети още


Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.430 МИГ – Тунджа – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.430 МИГ – Тунджа – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” Списък на проектните предложения, … прочети още


Проведе се информационна среща

Във връзка с предстоящото стартиране на прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ на 27.05.2022 … прочети още


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Във връзка с предстоящо стартиране на прием на проектни предложения по  процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“  СНЦ „МИГ … прочети още


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ РД50-39/23.04.2018 ГОДИНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 34 т.12 от Устава на Сдружението обявява  провеждане на обществено обсъждане на промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  19 май  2022  г. … прочети още


Тунджански ученици участват в екологични лагери в лесопарк „Бакаджик“

Нови екологични лагери за ученици от тунджански училища се провеждат в посетителския център на община Тунджа, в лесопарк „Бакаджик“. Лагерите започнаха от 31 март и ще продължат до 9 април, в тях ще се включат … прочети още


МИГ-ТУНДЖА СКЛЮЧИ ВАЖЕН АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На 10 декември 2021 година МИГ-Тунджа сключи важен анекс към Споразумението  за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Допълнителното споразумение, което председателят на УС на  МИГ-Тунджа г-н Светозар Грозев  подписа с  ръководителите … прочети още


Обучения “Повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на територията на МИГ -Тунджа на базата на успешни практики по подхода Лидер/ВОМР/ от България и ЕС“

През месец октомври 2021 година МИГ-Тунджа ще проведе три обучения на местни лидери/ бенефициенти на тема “Повишаване на обществената активност и бизнес инициативност на територията на МИГ -Тунджа на базата на успешни практики по подхода … прочети още