Проведе се информационна среща

Във връзка с предстоящото стартиране на прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ на 27.05.2022 година от 10.00 часа в залата на Областен информационен център –Ямбол, ул. Търговска № 34 се проведе информационна среща. Срещата се организира и проведе съвместно от СНЦ МИГ-Тунджа и ОИЦ-Ямбол. Пред потенциалните бенефициент бяха представени насоките за кандидатстване. На интересуващите ги въпроси отговориха присъстващите експерти на МИГ-Тунджа.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание Споразумение № РД50-39/23.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.