Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.430 МИГ – Тунджа – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка
по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.430 МИГ – Тунджа – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък на проектните предложения, недопуснати до ТФО