ОБЩИНА СЛИВЕН И МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА КАНЯТ

П О К А Н А

ОБЩИНА СЛИВЕН

И

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА

КАНЯТ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ  ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО  ЗА  ПОДГОТОВКАТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО  ПОДМЯРКА 19.1. „ПОМОЩ ЗА ПОДГОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19.“ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРСР 2014-2020Г.

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е  СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ( МИГ)

С ВКЛЮЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КРУШАРЕ, ЧОКОБА И БОЗАДЖИИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН И ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА.

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 12.07.2022  ГОДИНА ( ВТОРНИК ) ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА -1929“ – С. КРУШАРЕ, ОБЩИНА СЛИВЕН.

ОЧАКВАМЕ ВИ!  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!