ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 юли 2022 г. от 17,00 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 – Заседателна зала на община „Тунджа” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Допълнение на решение по протокол № ОС -1/2022 от 19.05.2022 г., т.8 на взето решение за кандидатстване и последващо реализиране на проектно предложение за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 .

2. Промяна в индикаторите за резултат по мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” и в общите индикатори по Стратегията на МИГ – Тунджа.

3. Промени в състава на Управителния съвет – освобождаване на член на УС и избор на нов член.

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА: СВЕТОЗАР ГРОЗЕВ