Филм за дейността на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа” – 2022 год.

Изготвянето на този филм е осъществено с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР РД50-39 от 23.04.2018 год.