С ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1 МИГ –ТУНДЖА ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

На 17.03.2023 година бе подписан  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ-Тунджа за изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“.  Вече повече от 10 години на територията на община Тунджа успешно функционира МИГ „Тунджа“. В хода  на  изпълнението подготвителния проект  ще  бъде създадена Местна инициативна група с нова територия на действие. Територията на новосъздадената Местна инициативна група ще включва територията на община Тунджа, на която понастоящем оперира МИГ „Тунджа“ и три населени места от община Сливен, граничещи с общинаТунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба. Новата територия е кохерентна , с непрекъснати граници и ще включва общо 47 населени места с обща численост на населението 25 665 жители.

За новата територия ще бъде разработена Стратегия за ВОМР, с която ще се кандидатства зафинансиране по Интервенция II.Ж.5 – „Изпълнение на операции, включително дейности засътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ отСтратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Стъпвайки на досегашния опит и добрите практики от дейността на   МИГ „Тунджа“ очакванията са Стратегията за ВОМР за програмен период 2023-2027 година да бъде финансирана освен отзадължителния в случая и основен фонд на финансиране – ЕЗФСР , също и от Eвропейски фонд зарегионално развитие (ЕФРР) – чрез допустими по ВОМР интервенции по Програма„Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Околна среда“ и от Европейскисоциален фонд плюс (ЕСФ+) – чрез допустими по ВОМР интервенции по Програма „Развитие начовешките ресурси“ и Програма „Образование“. Конкретните финансиращи фондове и програми,цели, приоритети, интервенции и финансови параметри на Стратегията за ВОМР ще бъдатопределени в хода на реализация на подготвителния проект на база задълбочени анализи на нуждитена територията и в консултации със заинтересованите страни – публични органи, икономическиоператори и нестопански организации, както и при отчитане на условията на отделните програми идруги документи, свързани с прилагането на подхода ВОМР.

Основна цел на проекта:

Разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г.

Специфични цели:

-Създаване Местна инициативна група с територия на действие, включваща територията на общинаТунджа, на която понастоящем оперира МИГ „Тунджа“ и три населени места от община Сливен,граничещи с община Тунджа: Крушаре, Бозаджии и Чокоба

– Извършване на проучвания и анализи на целевата територия на проекта , необходими заподготовката на Стратегията за ВОМР.

– Популяризиране на процеса на разработване на стратегията за ВОМР сред местните общности от целевата територия на проекта;

– Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане настратегията за ВОМР;

– Придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ, подготовката иприлагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период.

Проектът включва всички допустими за кандидата МИГ „Тунджа“ дейности съгласно Условията за кандидатстване,а именно:

– Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР- Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;

– Проучвания и анализи на територията;

– Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка сподготовката на стратегията;

– Координация на изпълнението на подготвителните дейности.те дейности и постигането напланираните цели.

Основният планиран резултат е разработена Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 на създаденатанова местна инициативна група включваща територията на   община Тунджа и част от територията на община Сливен. Тя ще даде възможност на публичния, стопанския инестопанския сектор от територията да реализират свои инвестиционни намерения, а местнит общности да се възползват от подобрената среда за живот и развитие на бизнес. В резултат на изпълнението на проекта бъде повишена обществената активност и създадени умения и капацитет сред местните общности за подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период .