Обществено обсъждане по процедура BG05M9OP001-2.077

Обществено обсъждане на насоки по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа

Обществено обсъждане на насоки по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“

Обществено обсъждане на насоки по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа

СНЦ „ МИГ -Тунджа“ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа – ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП РЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” от ОП РЧР 2014-2020. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ –Тунджа.

По процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

  1. 1.Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;
  2. 2.Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване   участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания;
  3. 3.Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
  4. 4.Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.
  5. 5.Местни социални дейности за социално включване.

Допустими кандидати по процедурата са:

•             Община Тунджа;

•             Доставчици на социални услуги;

•             Доставчици на здравни услуги;

По процедурата за подаване на проектни предложения, кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство.

Допустими партньори по процедурата са:

•             Община Тунджа;

•             Доставчици на социални услуги

•             Доставчици на здравни услуги

•             Неправителствени организации

Бюджет на процедурата: 1 000 000 лева

Минималния размер на общите допустими разходи за проект и на безвъзмездната финансова помощ е 97 790 лева

Максималният размер на общите допустими разходи за проект и на безвъзмездната финансова помощ е 391 160 лева

По процедурата не се предвижда процент на съфинансиране от страна на кандидатите.

Максималният интензитет на БФП по настоящата процедура е до 100 % от общите допустими разходи по проекта.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 20.06.2019 г. 23.59 ч. на следната електронна поща: migtundzha@abv.bg„> migtundzha@abv.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Документи:

Проект на Насоки

Справка за проведено обществено обсъждане