ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ПО МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ”

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по Мярка 20. „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни ” от Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от ПРСР/ЕЗФРСР

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ  ПО МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по Мярка 20. „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни ” от Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от ПРСР/ЕЗФРСР

Целта на процедурата развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на специфичния и неизползван потенциал за развитие на територията на МИГ-Тунджа на територията,

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 133 000 лева

Подпомагат се проекти за:

1.Проучвания, свързани със създаването на нов местен туристически продукт / регионална колективна марка, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни;
2.Дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги;
3.Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с местно значение от културно-историческото наследство на района, свързани с местната памет и териториална идентичност, както и на терените около тях;
4.Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт и местни, свързани с традициите, народния бит и културно-историческото наследство на територията изделия, услуги и занаяти, включително, но не изчерпателно:

  •     Регистрация и сертификация на регионална колективна марка
  •     Подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;
  •     Създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;
  •     Провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов туристически продукт/регионална колективна марка/изделия/традиция/занаят и др.подобни;

5. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и обновяване на природното и културно наследство на територията.

Допустими за подпомагане са:

  •     Община Тунджа
  •     Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани   по ЗЮЛНЦ;
  •     Читалища;
  •     Стопански субекти от територията на МИГ, в т.ч. регистрирани земеделски стопани, стопански субекти по Търговския закон, Закона за кооперациите,   физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 18.12.2018 г. (включително) на следната електронна поща: migtundzha@abv.bg„> migtundzha@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc” или “docx”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук:

Условия за кандидатстване М 20 МИГ-Тунджа;

Документи към условията за кандидатстване М 20 МИГ-Тунджа

Условия за изпълнение М20 МИГ-Тунджа

Документи към условията за изпълнение М20 МИГ-Тунджа

Справка за отразяване на становищата към 18.12.2018 година