ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА”

Местна инициативна група – Тунджа кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти  № BG16M1OP002-3.018 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ТУНДЖА”

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА  № BG16M1OP002-3.018 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА”  по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.“

Местна инициативна група – Тунджа кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти  № BG16M1OP002-3.018 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ТУНДЖА”

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ-Тунджа.

Допустими бенефициенти по процедурата са:
1.    Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ-Тунджа и които като цел на организацията в устава/учредителния акт са разписали такива текстове, от които да е видно, че поне една от целите на организацията е свързана с опазване на околната среда. В случай че ЮЛНЦ е регистрирано извън територията на МИГ, задължително се представят документи, напр. устав, от които да е видно че ЮЛНЦ има регистриран клон в териториалния обхват на МИГ. В този случай, кандидат по процедурата и бенефициент при подписване на административен договор за предоставяне на БФП е ЮЛНЦ, а не клонът.
2.     Община Тунджа

Дейностите по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на ОПОС 2014 – 2020 г., в т.ч. и по настоящата процедура, се подпомагат финансово от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от средства от националния бюджет.
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата чрез подбор на проектни предложения, за всички одобрени проектни предложения е до 1 050 603,42 лв. ( един милион петдесет хиляди шестстотин и три лева и 42 стотинки).

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:
–    Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000.
–    Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
–    Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта.
–    Организация и управление на проекта.
–    Мерки за информация и комуникация.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ -Тунджа – https://www.tundzhaleader.org/   и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:00 часа на 16.11.2020 г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:
Адрес на електронна поща: migtundzha@abv.bg

Документи:
Насоки за кандидатстване
Документи към Условията за кандидатстване
Документи към Условията за изпълнение
Обява за откриване на приема