ОБЯВА за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА»

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

по Процедура чрез подбор на проектни предложения-с няколко крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.424 МИГ– ТУНДЖА – МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

1.Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :

– Диверсификация на икономиката на територията на МИГ-Тунджа;
– Преодоляване на сезонния характер на заетостта и разкриване на нови работни места, производства и услуги на територията на МИГ;
– Усвояване и икономизиране на потенциала на територията за развитие туризъм, съчетаващ в себе си природните, историческите и културни ценности;
– Развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

2.Допустими кандидати:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Тунджа.

3. Допустими дейности:                                                                                                                                  

•    Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие   на туристически услуги);
•    Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1
от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените
продукти и материали);
•    Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
•    Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено
потребление;
•    Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието
на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности

4. Допустими разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

  1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
  2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
  3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
  4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
5. Период за прием и място на подаване на проектните предложения:
Процедура на подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване:                                                
Първи прием:Начален срок: 15.07.2020 г.
Краен срок:     16.08.2020 г. 17.00 часа.
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:
Начален срок: 08.10.2020 г.
Краен срок:     08.11.2020 г. 17.00 часа.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 00000 лева.

 7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

  • •    Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на    туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически  услуги), е в размер на 488,95 лева при интензитет на помощта 5%;
  • •    Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва    дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на      туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 7 334,25 лева    при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от 7 334,25 лева

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е   100 000, 00 лева

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

  • •    Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 9 779,00 лева  (5000 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро)
  • •    Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 293 370,00 лева  (150 000 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро)

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при съблюдаване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Интензитетът на подпомагане по проект на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

 

                                       Критерии за подбор/оценка

Максимален брой точки

1

Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“ – над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции за развитие на „зелена икономика”  ^1

20

2

Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост:

– разкриващи минимум едно допълнително работно място- 10 т.
– разкриващи повече от едно допълнително работно място- 20 т.

20

3

Проекти, включващи иновации (иновативни продукти, вкл. туристически и/или процеси) – над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации   ( иновативни продукти, вкл. туристически и/или процеси)

15

4

Проекти за производствени дейности и услуги

15

5

Проекти за развитие на интегриран селски, еко, културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм, стъпващи на природните, исторически и културни ценности на територията

10

6

Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват

10

7

Проекти, при които за производството/ услугите се използват суровини и материали, произведени/ предлагани от производители/ търговци от територията на МИГ –Тунджа максимален брой точки-10:

– минимум 10% от използваните суровини/материали са с произход от територията на МИГ – 5 точки;

– минимум 20% от използваните суровини/материали са с произход от територията на МИГ – 10 точки

10

Общ максимален брой точки:

100

В контекста на Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Зелената икономика — насърчаване на устойчивото развитие в Европа“  2013/C 271/03,Официален вестник на Европейския съюз С271/18 от 19.9.2013; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52012IE2407

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки.

9.Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП ) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: migtundzha@abv.bg„> migtundzha@abv.bg и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ- Тунджа няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Тунджа: www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

10.Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Георги Митев – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ Тунджа»

Адрес: с. Генерал Инзово, община Тунджа, ул. «Опълченска» № 2, етаж 2

Телефон: 0899 148 777

Адрес на електронна поща:  migtundzha@abv.bg

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следните интернет адреси: Интернет страница на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org, и на сайта на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

 

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Обява

Условия за кандидатстване

Документи към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към Условия за изпълнение

Въпроси- отговори към 31.07.2020 год.