МИГ получиха още 58 млн. лева за изпълнение на своите Стратегии за ВОМР

Очаква се 600 млн. лв. да се отделят като бюджет по подхода ВОМР за следващия програмен период

58 млн. лева допълнително получават Местните инициативни групи (МИГ) за развитието, поддържането и съхранението на местните общности на територията на страната ни. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков на официалното връчване на заповедите за увеличение на бюджетите на изпълняваните от тях Стратегиите за ВОМР.

На събитието, състоло се на 3 септември 2021 година в МЗХГ присъстваха представители на екипите на МИГ, както и ръководителят на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, заместник-министър Георги Събев. МИГ „Тунджа“ бе представена от изпълнителния директор Георги Митев, на когото бе връчена заповедта за увеличения на бюджета на Стратегията за ВОМР в рамките на преходния период 2021-2022 година.

„Това са нови 914 000 лева за всяка местна инициативна група, които ще помогнат за икономическо-социалното развитие на общините“ заяви министър Бозуков. Той уточни, че подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент, който е доказал, че работи добре в различни условия и видове райони.

„Подходът приспособява политиката за развитие на селските райони към потребностите им. Целта е местните общности сами да определят приоритети си за развитие, след провеждане на широки консултации със заинтересовани страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор. Защото местното население най-добре познава своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал за развитие“ каза още аграрният министър.

Проф. Бозуков информира присъстващите, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата, предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Министър Бозуков пожела на екипите на МИГ да продължават да разгръщат потенциала на на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики, за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности.