Управителен съвет

ДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ТУНДЖА”

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Име, презиме, фамилия

Позиция в УС

Сектор

Отговорности

1.

Станчо Димитров Ставрев

Председател

публичен

Представлява МИГ-Тунджа при осъществяване на дейността. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

2.

Пламен Стоянов
Панев

Заместник председател

публичен

Изпълнява задълженията на председателя при отсътствие на база издадено пълномощно. Отговаря за междутериториалното и трансгранично сътрудничество на МИГ- Тунджа.

3.

Нели Петрова
Ройдева

Секретар

нестопански

Отговаря за документацията на УС и за контактите с читалищата и читалищните структури на територията на МИГ-Тунджа.

4.

Мария Василева
Бонева

Член

стопански

Отговаря за връзките и взаимодействието с бизнеса по проблемите на селското стопанство на територията на МИГ-Тунджа.

5.

Стоян Жечев
Люцканов

Член

стопански

Отговаря за дейностите, насочени към придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на МИГ-Тунджа.

6.

Стоян Иванов
Стоянов

Член

стопански

Отговоря за връзките и взаимодействието с потенциалните бенефициенти по СМР и контактите с бизнесподкрепящите организации.

7.

Елена Панайотова Велкова

Член

нестопански

Отговаря за контактите с неправителствения сектор, в това число младежки и женски групи.

8.

Иван Димитров Георгиев

Член

публичен

Отговаря за връзките с партньорите и неформалните лидери на територията на МИГ-Тунджа

9.

Стоян Александров Стоянов

Член

публичен

Отговаря за бюджета и финансовото управление на МИГ и Стратегията за местно развитие